Tswana

1. O simolola jaang mananeo a rona ka pabaletshego kgotsa go tshireletsego

Pele o simolola o tlhoka go dira dilo tse dingwe, go dira bonnete ba gore lenaneo la gago le siame mme o baakanye lefelo.
Fa o setse o lebeletse video le go buisa lokwalo, feleletsa ka dipotso go tlhola fa tlhologanya. O tlabe o kgona go boeletsa dipotso gantsi ntsi jaaka fa o batla go tswelela le go kaelwa ka dikarabo tse tshwanetseng. Fa o setse o feditse DIPOTSO TSOTLHE KA BORARO o tsweletse, Smartstarters ditla amogela lokwalo lwa go fetsa. Matlhogonolo ke ao! Fa o sokola, botsa mokatisi wa gago go thusa.

2. Maemo a tsela eo dirang ka yone mo lenaneo la bana banye mo nakong ya COVID-19

Go dira bonnete ba gore lenaneo le simolola le tsamaya ka pabaletshego le melao yotlhe ya COVID-19 mo lefelong, puso e tlhoka gore o dire melao yotlhe e tlhopegileng e ka thusang le go fokotsa bokotsi ba tshwaetso ya coronavirus.Puso e neelana ka tsela eo tlang go dira ka yone le tsela e tlhopegileng e supang tlhaloso ya melao e. Maemo a rona e tsela eo dirang ka yone mo lenaneo la bana banye mo nakong ya COVID-19 katiso e go thusa tlhaloganya tsotlhe le go itse seo o se dirang.

3. Go etlwaela lenaneo la gago mo go direng mmogo le COVID-19

Rotlhe re tshwanetse go etlwaetsa se, mo matshelong le mo ditirong tsa rano go dira bonnete ba thusa le go thibela tshwaetso ya Coronavirus le gonna o sireletsegile. Lenanoe la bana ba bannye le tshwanetse etlwaelwa go gonna le diphetogo tsa nako e tlhopegileng ya letsatsi le letsatsi le dithuto tse di matlhagatlhaga. Mokatisong o tla ithuta go etlwaetsa nako ya letsatsi le letsatsi ya lenaneo go dirisana le COVID-19. Fa o setse o lebeletse video le go buisa lokwalo, feleletsa ka dipotso go tlhola fa tlhologanya. O tlabe o kgona go boeletsa dipotso gantsi ntsi jaaka fa o batla go tswelela le go kaelwa ka dikarabo tse tshwanetseng. Fa o setse o feditse DIPOTSO TSOTLHE KA BORARO o tsweletse, Smartstarters ditla amogela lokwalo lwa go fetsa. Matlhogonolo ke ao! Fa o sokola, botsa mokatisi wa gago go thusa.

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?