Swati

1. Ungayivula njali inhlelo yakho ngendlela lephephile

PEmbi kokutsi uvule udzinga kwenta lokuthite kwenta siciniseko sekutsi inhlelo yakho ilungile bese ulungisa nendzawo yakho. Nasewucendze kubuka emavideo nekufunzda emanothi, phendula nayi iquiz kuhlola kutsi uyavisisa. Utokwati kuphindze uyente lequiz tikhatsi letiningi nawuthandza kute uphumelele futsi usekelwe ngetimpendlo lekungito. Nasewucedze omathathu emaquiz waphumelela, ema SmartStarters atothola titifiketi tekucedza. Sikufisela inhlanhla! Nawuba nenkinga, cela icoach yakho ikusite.

2. Indlela lehleliwe yokutsi siyilandzele etinhlelweni ngesikhatsi se COVID-19

Kwenta siciniseko sekutsi uvula uphindze uchube ngendlela lephephile kugwema iCOVID-19, hulumende unetintfo lafuna sitilandzele futsi sitente kusita kwehlisa kwekwandza kwe Coronavirus. Hulumende ukhiphe Indlela lehleliwe yokutsi siyilandzele etinhlelweni. Letindlela letihleliwe tetinhlelo kwanyalo kulesikhatsi se COVID-19 katsi futsi le training itokusita kutsi uvisise loku lekumele ukwente.

3. Kushintsha inhlelo yakho kute iphendule kwi COVID-19

Sonkhe sidzinga kushintsha timpilo tethu nemisebenti yethu kute sente siciniseko sekutsi asandzisi liqciwane le Coronavirus futsi sihlale siphephile. Tinhlelo nato tidzinga kuntshintsha indlela lebenta ngayo onkhe malanga nemidlalo ngalendlela lentsha. Kuletraining ufundza kushintsha inhlelo yakho kuphendula kwi COVID-19. Nasewuyibukile le video wafundza nemanothi, cedzela lemibuto yequiz kuhlola kutsi uyavisisa. . Utokwati kuphindze uyente lequiz tikhatsi letiningi nawuthandza kute uphumelele futsi usekelwe ngetimpendlo lekungito. Nasewucedze omathathu emaquiz waphumelela, ema SmartStarters atothola titifiketi tekucedza. Sikufisela inhlanhla! Nawuba nenkinga, cela icoach yakho ikusite.

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?