Sesotho

1. Re bula jwang mananeo a rona ka polokeho

Pele o bula o tla tshwanela ho etsa dintho tse itseng ho netefatsa hore lenaneo la hao le ma emong, o lokise sebaka sa hao. Ka moraho ha ho sheba video, le ho bala, araba diputso ho sheba kutlwisiso ea hao. O tla thola monyetla oa ho arabela diputso hape ho fitlhela o dithola hantle, hape o tla fiwa mehlala ea di karabo. Mafellong ha o arabile dikwetliso tse tharu, SmartStarters di tla thola ditlankana tsa ho fenya. Mahlohonolo! Ha o na le bothata kopa Coach a ho thuse.

2. Ditshebetso tsa tloaelo tsa mananeo a ECD nakong ea COVID-19.

Ho netefatsa hore mananeo a bula le ho sebetsa ka polokeho le ka ditlhokomediso tsa COVID-19, mmuso o hloka hore hobe le mehato ea bohlokoa e nkiwang ho thusa ho thibela kotsi ea tsoaetso ea Coronavirus. Mmuso o hlahisitse ditsebetso tsa tloaelo le di taelo tsa bohlokoa tse bontsang hore mehato eena ke e feng. Kwetliso ea Ditsebetso tsa kamehla tsa mananeo a ECD moo nakong ea COVID-19 e tla ho thusa ho utlwisisa le ho tseba hore o etse jwang.

3. Ho hlopisa lenaneo la hao ho arabela ho COVID-19

Kaofela re hloka ho hlopisa maphelo a rona le mekhoa ea ho sebetsa ho netefatsa ho thibela ho hasoa ha Coronavirus le ho dula re tshireletsehile. Mananeo a ECD le oona a hloka ho hlopisa tloaelo ea ka mehla le dipapadi hoba maemong a matsha. Kwetliso eena e tla ho thusa ho hlopisa lenaneo la hao ho arabela ho COVID-19. Ka moraho ha ho sheba video, le ho bala, araba diputso ho sheba kutlwisiso ea hao. O tla thola monyetla oa ho arabela diputso hape ho fitlhela o dithola hantle, hape o tla fiwa mehlala ea di karabo. Mafellong ha o arabile dikwetliso tse tharu, SmartStarters di tla thola ditlankana tsa ho fenya. Mahlohonolo! Ha o na le bothata kopa Coach a ho thuse.

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?