Sepedi

1. Go bula lenaneo la gago ka mokgwa wo o bolokegilego

Pele o bula lenaneo la gago, go na le dilo tše dingwe tšeo di swanetšego go ba gona go lokiša lefelo la gago. Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša.
Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

2. Magato a go šoma, ao a tlawalegilego, a lananeo la ECD nakong ya Covid -19

Go kgonthišiše gore lenaneo le sepedišwa ka mokgwa wa tshwanelo nakong ya Covid-19, mmušo o kgopela gore re dire dilo tše dirileng go fokotša go ata ga twatši ye. Pampiri ya Magato a go šoma, ao a tlawalegilego, e hlalosa gore ke eng seo se swanetšego go dirwa, le seo o swanetšego go se kwišiša. Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša. Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Re go lakaletša mahlatse le mahlogonolo!Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

3. Go fetola lenaneo la gago gore lešomišane le nako ya Covid-19

Ka moka re swanetše gophela le go šoma go kgonthišiše gore re emiša go ata ga twatši ya Corona ebile re dule re bolokegile. Mananeo a ECD le ona a swanetše go fetola dilo tše dingwe tšeo di dirwago tšatši ka tšatši. Dithuto tše di go thuša gore o kgone go dira bjalo. Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša. Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Re go lakaletša mahlatse le mahlogonolo!Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?