Ndebele

1. Indlela yokuvula godu ngokuphephileko amahlelo

Ngaphambi kobana ulivule kutlhogeka bona wenze ezinye izinto zokuqinisekisa bona ihlelo lakho lilungile bese ulungisa nendawakho. Nasele uyibukelile ividiyo begodu ufunde namanowutsi, zalisa ikhwizi ukuhlola bona uyazwisisa na. Uzokukghona ukwenza kanengi ikhwizi ngendlela ofuna ngayo kobana uphumelele begodu uzokuhlahlwa nangeempendulo ezilungileko. Nasele uwaqede WOMATHATHU amaKhwizi, i-SmartStarters izokuthola isitifikedi sokuqedwa kwebandulo. Sikufisela itjhudu! Nangabe unobudisi, bawa umbadulakho akusize.


Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies

2. Ikambiso yokusebenza yamaHlelo we-ECD ngesikhathi se-COVID-19

Ukuqinisekisa bona amahlelo ayavula begodu asebenza ngendlela ephephileko ngeeyeleliso zoke zokukhandela i-COVID-19, umbuso ufuna bona wenze woke amagadango akhethekileko azokusiza ukuphungula ingozi yobulwelwe be-Coronavirus. Umbuso unikele iKambiso yokuSebenza nemiLayo ekhethekileko eveza amagadango lawo. Ikambiso yokusebenza yethu yamaHlelo we-ECD ngesikhathi sebandulo le-COVID-19 isiza bona uwazwisise kanye nokwazi ekufanele ukwenze.

Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies

3. Ukutjhugulula ihlelo lakho kobana likhambisane ne-COVID-19

Soke kutlhogeka bona sitjhugulule iimpilo zethu nomsebenzethu ukuqinisekisa bona siyasiza ekukhandeleni ukusabalala kwe-Coronavirus begodu sihlala siphephile. Amahlelo we-ECD nawo kutlhogeka bona atjhugululele ikambiso yawo yangamalanga kanye nemisetjenzana eemfunekweni ezitja. Ekubandulweni lokhu ufunda indlela yokutjhugulula ihlelo lakho langamalanga kobana likhambisane ne-COVID-19. Nasele uyibukelile ividiyo begodu ufunde namanowutsi, zalisa ikhwizi ukuhlola bona uyazwisisa na. Uzokukghona ukwenza kanengi ikhwizi ngendlela ofuna ngayo kobana uphumelele begodu uzokuhlahlwa nangeempendulo ezilungileko. Nasele uwaqede WOMATHATHU amaKhwizi, i-SmartStarters izokuthola isitifikedi sokuqedwa kwebandulo. Sikufisela itjhudu! Nangabe unobudisi, bawa umbadulakho akusize.

Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?