Tswana

 

Bona metshameko e matlhagatlhaga fa, go thega metshameko le go ithuta ga bana kwa gae. Metshameko e matlhagatlhaga e, e abetswe bana ba mo dingwageng tse tharo (3) le botlhano (5), mme bana ba ba tona ba ka itumelela go tshameka le bona.
Re oketsa didiriswa kgafetsa kgafetsa gore re nne re ntse re lebelela kwa morago.

Beke le beke e botlhokwa.

Top tips for parents

Games and activities

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?