Swati

 

Khandza imidlalo yekweseka umdlalo nekufundza kwabamtfwana emakhaya. Lemidlalo ihloselwe bamtfwana beminyaka lengu 3-5 budzala. Keje nalabadzala bangayithokotela. Sivamise kungeta leminye imidlalo ubomane uhlole.

Onkhe emaviki ayabala.

Top tips for parents

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?