Sepedi

 

Hwetša dithaloko tše di ka go thušago ka di papadi le dithuto tša bana ge o le gae. Dithaloko tše ke tša bana ba mengwaga ye mebedi (2) goya go ye mehlano (5), efela bana ba bagolo nyana ba ka dithabela. Re fela re oketša meraloko ye meswa, fela o hlola websiteng ya rena.

Beke e nngwe le e nngwe e bohlokwa.

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?