Ndebele

 

Kereya imidlalo la ezok’kgeleba abendrwana bona badlale futhi bafundre nkhaya.
Lemidlalo yenzelwe abendrwana beminyaka engu 3-5, kodwa nabendrwana abadadlana nabo bangayithabela.
Sifaka imidlalo emisha njalo njalo, kuzomele unandre uhlola bona yin’ etsha.

Woke amaviki abalulekile.

Top tips for parents

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?