Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ka moka re swanetše gophela le go šoma go kgonthišiše gore re emiša go ata ga twatši ya Corona ebile re dule re bolokegile. Mananeo a ECD le ona a swanetše go fetola dilo tše dingwe tšeo di dirwago tšatši ka tšatši.
Dithuto tše di go thuša gore o kgone go dira bjalo.
Ge o fetša go lebelela kgatišo gomme o badile tšohle, tšea diteko tša dipotšišo, go lekola gore o a kwišiša naa. O ka kgona go bušeletša diteko go fihlela o di hwetša.
Ge o feditše diteko kamoka tše tharo, o tla hwetša lengwalo la bohlatse go tšwa go Smartstart. Re go lakaletša mahlatse le mahlogonolo!Ge o nale bothata, kgopela mohlahli wa gago go go thuša.

Video