Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Rotlhe re tshwanetse go etlwaetsa se, mo matshelong le mo ditirong tsa rano go dira bonnete ba thusa le go thibela tshwaetso ya Coronavirus le gonna o sireletsegile. Lenanoe la bana ba bannye le tshwanetse etlwaelwa go  gonna le diphetogo tsa nako e tlhopegileng ya letsatsi le letsatsi le dithuto tse di matlhagatlhaga. Mokatisong o tla ithuta go etlwaetsa nako ya letsatsi le letsatsi ya lenaneo go dirisana le COVID-19. Fa o setse o lebeletse video le go buisa lokwalo, feleletsa ka dipotso go tlhola fa tlhologanya. O tlabe o kgona go boeletsa dipotso gantsi ntsi jaaka fa o batla go tswelela le go kaelwa ka dikarabo tse tshwanetseng. Fa o setse o feditse DIPOTSO TSOTLHE KA BORARO o tsweletse, Smartstarters ditla amogela lokwalo lwa go fetsa. Matlhogonolo ke ao! Fa o sokola, botsa mokatisi wa gago go thusa.

Video