Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kwenta siciniseko sekutsi uvula uphindze uchube ngendlela lephephile kugwema iCOVID-19, hulumende unetintfo lafuna sitilandzele futsi sitente kusita kwehlisa kwekwandza kwe Coronavirus. Hulumende ukhiphe Indlela lehleliwe yokutsi siyilandzele etinhlelweni. Letindlela letihleliwe tetinhlelo kwanyalo kulesikhatsi se COVID-19 katsi futsi le training itokusita kutsi uvisise loku lekumele ukwente.

Video