Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zivulwa kwaye ziqhutywa ngokukhuselekileyo nangawo onke amanyathelo okhuseleko e-COVID-19, urhulumente ufuna ukuba ubeke amanyathelo akhethekileyo azakunceda ukunciphisa umngcipheko wokosulelwa yiCoronavirus. Urhulumente ukhuphe iiNkqubo zokuSebenza eziMiselweyo kunye nemiyalelo ekhethekileyo ecacisa ukuba yintoni la manyathelo. Imigaqo yethu yokusebenza eqhelekileyo yeeNkqubo ze-ECD ngexesha loqeqesho lweCOVID-19 kukunceda uziqonde kwaye wazi ukuba zenze ntoni.

Video