Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Pele o simolola o tlhoka go dira dilo tse dingwe, go dira bonnete ba gore lenaneo la gago le siame mme o baakanye lefelo.
Fa o setse o lebeletse video le go buisa lokwalo, feleletsa ka dipotso go tlhola fa tlhologanya. O tlabe o kgona go boeletsa dipotso gantsi ntsi jaaka fa o batla go tswelela le go kaelwa ka dikarabo tse tshwanetseng. Fa o setse o feditse DIPOTSO TSOTLHE KA BORARO o tsweletse, Smartstarters ditla amogela lokwalo lwa go fetsa. Matlhogonolo ke ao! Fa o sokola, botsa mokatisi wa gago go thusa.

Video