Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ngaphambi kobana ulivule kutlhogeka bona wenze ezinye izinto zokuqinisekisa bona ihlelo lakho lilungile bese ulungisa nendawakho. Nasele uyibukelile ividiyo begodu ufunde namanowutsi, zalisa ikhwizi ukuhlola bona uyazwisisa na. Uzokukghona ukwenza kanengi ikhwizi ngendlela ofuna ngayo kobana uphumelele begodu uzokuhlahlwa nangeempendulo ezilungileko. Nasele uwaqede WOMATHATHU amaKhwizi, i-SmartStarters izokuthola isitifikedi sokuqedwa kwebandulo. Sikufisela itjhudu! Nangabe unobudisi, bawa umbadulakho akusize.

Video

Due to production issues, we unfortunately only have an English version of the training. Please accept our apologies